frankebe

INTERVENTIE AANVRAAG / FORMULAIRE  D’INTERVENTION

Uw aanvraag aan SFG, servicepartner van FRANKE België.

Wij vragen u vriendelijk uw aankoopfactuur bij de hand te houden en het onderstaande formulier te completeren.
Binnen 24 werkuren zal een technisch adviseur telefonisch contact met u opnemen om uw dossier te behandelen.

U kunt eveneens telefonisch contact opnemen met de klantenservice op +32(0)2 620 08 21.

Votre demande à SFG, service partenaire de FRANKE Belgique.

Nous vous remercions de vous munir de votre facture d’achat et de compléter au mieux les informations demandées dans le formulaire ci-dessous.
Dans les 24 heures ouvrées, un conseiller technique vous rappellera pour la prise en charge du dépannage sur votre électroménager.

Vous avez également la possibilité de contacter le service client au +32(0)2 620 08 21.

————————————–

* verplichte velden / * désigne les champs obligatoires

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS / INFORMATIONS PERSONNELLES DU CONSOMMATEUR

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT / IDENTIFICATION DU PRODUIT

INFORMATIE AANKOOP PRODUCT / INFORMATIONS ACHAT PRODUIT

Onze adviseurs staan tot uw beschikking van maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 19u00 en op zaterdag van 8u30 tot 13u00 (behalve op feestdagen). Wij raden u aan in de buurt van uw apparaat te zijn wanneer de technicus belt.
Nos conseillers sont à votre disposition de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h30 à 18h00 le samedi (hors jours fériés). Pour une assistance efficace, il est préférable d'avoir votre appareil électroménager à proximité lorsqu'un technicien vous rappellera.

Gelieve een tijd te kiezen die u het best uitkomt: / Choisissez le créneau horaire qui vous convient :

 Ik ga akkoord met het privacybeleid van de Franke Group / J'accepte la politique de confidentialité du Groupe Franke.

 De persoonlijke gegevens die ik in dit formulier ingevuld heb mogen gebruikt worden om mij te contacteren; Dit echter enkel met betrekking tot onze after sales service / Les données personnelles indiquées dans ce formulaire peuvent être utilisées pour me contacter, uniquement en ce qui concerne notre service après-vente.

 

De op de site verzamelde informatie wordt verwerkt door SFG in opdracht van Franke NV, verantwoordelijk voor de ontvangst en verwerking van de gegevens. Deze kunnen worden gecommuniceerd aan externe dienstverleners die de reparatie zullen uitvoeren.
De gegevens zijn nodig om uw naverkoop aanvraag te behandelen.
Uw gegevens zullen maximaal 24 maanden worden bewaard vanaf de datum van uw laatste aanvraag.
Deze gegevens worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven.
Overeenkomstig de geldende regelgeving betreft de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van uw gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen alle op u betrekking hebbende gegevens en deze te beperken. U heeft eveneens het recht om te beslissen over het lot van uw gegevens na uw overlijden.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door:
– te schrijven naar: Franke NV – Ring-Oost 10 – 9400 Ninove
– te mailen naar:
ks-info.be@franke.com
U kunt ten alle tijden gebruik maken van uw recht op verzet bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op gebied van gegevensbescherming
(GBA).

 

Les informations recueillies sur le site font l’objet d’un traitement par SFG qui a été déléguée par Franke NV, responsable du traitement et destinataire des données. Elles pourront être communiquées à des prestataires externes en charge de la mise en œuvre du traitement.
Les données sont nécessaires à la gestion de votre demande de service après-vente.
Vos données seront conservées pendant une durée maximum de 24 mois à compter de votre dernière demande.
Ces données ne font l’objet d’aucun transfert hors de l’Union Européenne.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation à l’ensemble des données vous concernant. Vous disposez également du droit de décider du sort de vos données après votre décès.
Ces droits s’exercent :
– soit en écrivant : Franke NV – Ring-Oost 10 – 9400 Ninove
– soit par email :
ks-info.be@franke.com
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit de recours auprès de l’Autorité compétente en matière de protection des données personnelles (APD).